Integritetspolicy för ansökan om stipendium, bidrag, lån eller understöd

När du söker något av våra stipendier, eller understöd, behöver du lämna information om dig själv, exempelvis ditt namn, ditt personnummer och din adress. Sådana uppgifter, som kan knytas till dig som person, är så kallade personuppgifter.

Adolf Lindgrens stiftelse består av två stiftelser: Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande, och Adolf Lindgrens stiftelse för mindre och medelstora jordbrukare m.fl. Det är alltid någon av de två stiftelserna som är personuppgiftsansvarig för all behandling som rör de personuppgifter du lämnar när du söker stipendium, bidrag, lån eller understöd. Vilken av dem det är, beror på vad det är du söker. Vem som är personuppgiftsansvarig för just det du vill söka, framgår av informationstexten nedan.

Vi på Adolf Lindgrens Stiftelse är måna om att de personuppgifter du lämnar till oss ska behandlas på ett säkert, tryggt och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du information om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du som registrerad har.

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling, eller vill utöva någon av dina rättigheter, är du varmt välkommen att kontakta oss.


Adolf Lindgrens stiftelse
Olaigatan 17A, 703 61 Örebro
Tel. 019-611 86 44 E-post: info@adolflindgren.se
Till dig som skapat ett användarkonto

Personuppgifter som lämnas genom användarkontot

På vår hemsida kan du skapa ett användarkonto för att söka stipendium för studerande, bidrag eller lån till jordbrukare eller bidrag till allmännyttig verksamhet.

När du registrerar ett konto lämnar du inledningsvis information om ditt namn och din e-postadress. Det är Adolf Lindgrens stiftelse som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du registrerar ett användarkonto.

Vi behandlar uppgifterna om ditt namn och e-postadress eftersom vi har ett berättigat intresse av att behandla dem, så länge som du själv vill det. Om du inte längre vill ha ett användarkonto, raderas alla uppgifter om dig när du begär det.

Om du har skapat en ansökan om stipendium för studerande eller bidrag och lån för jordbrukare m.fl., men inte skickat in den, kommer ansökan att raderas direkt efter den avslutade ansökningsperioden. Om du har skapat, men inte skickat in, en ansökan om bidrag till allmännyttig verksamhet, raderas den sex månader från det att ansökan påbörjades.

Utomstående som får del av uppgifterna

För alla ansökningar tar vi hjälp av utomstående som granskar och bedömer ansökningarna. Din ansökan, och dina personuppgifter, kommer därför att lämnas ut till en av våra granskare för bedömning av om du ska tilldelas ett stipendium, bidrag eller lån.

Den som granskar din ansökan är bunden av avtal med oss som innebär att granskaren bara får ta del av uppgifterna i syfte att göra en bedömning av din ansökan. Granskaren är alltid bunden av sekretess och får inte lämna din information vidare.

För ansökningar som görs via ditt användarkonto tar vi även hjälp av företaget digiPlant (org.nr 556603–5597), som tillhandahåller datasystemet där du gör din ansökan. DigiPlant kan därför få tillgång till dina personuppgifter, men är bundna av sekretess.

Samtycke

Eftersom det kan förekomma känsliga personuppgifter bland den information som du lämnar till oss, behöver du lämna ett särskilt samtycke. Det gör du i samband med att du skickar in din ansökan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det måste vi radera alla delar i din ansökan som innehåller känsliga personuppgifter.

Om du lämnar känslig information om någon annan, kommer vi att anonymisera informationen.

Dina rättigheter

Oavsett vad du söker, vilka uppgifter du lämnar, eller om det är du själv eller någon annan som lämnat dina uppgifter till oss, har du alltid rätt att begära tillgång till uppgifterna (registerutdrag) och rättelse eller radering av uppgifterna. Du kan också begära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen, eller begära att dina uppgifter ska flyttas till någon annan. Om du anser att vår behandling strider mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Särskilt om stipendium till studerande

Personuppgiftsansvarig

När du, eller ditt barn under 18 år, söker stipendium för studerande är det Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande (org. nr. 875001–1838) som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som du eller ditt barn lämnar.

Du som är vårdnadshavare

Om ditt barn, som är under 18 år, har sökt Adolf Lindgrens stipendium, kommer vi även att behöva behandla dina personuppgifter, nämligen [namn, personnummer och adress]. Uppgifterna har vi fått genom ditt barns ansökan på vår hemsida.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera ditt barns ansökan, och kunna kontakta dig i anledning av den. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, eftersom du är vårdnadshavare till den sökande.

Dina uppgifter kommer att lämnas ut till granskare, tillsammans med ditt barns ansökan, och kommer att vara tillgängliga för vår systemleverantör digiPlant, på det sätt som anges ovan. Vi kommer att lagra dina uppgifter under samma tid som vi lagrar ditt barns uppgifter.

Ändamålen med, och grunden för, behandlingen

För att söka detta stipendium behöver du uppge namn, personnummer och betyg. Du behöver också lämna in ett personbevis. Vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa personuppgifter, eftersom vi behöver dem för att kunna ta ställning till om du ska tilldelas ett stipendium eller inte. Ditt intresse av att vi behandlar personuppgifterna för att kunna tilldelas stipendium anses vara samma som vårt intresse. Vi använder bara dina personuppgifter för att ta ställning till din ansökan, och för att kunna komma i kontakt med dig i anledning av den. Om du lämnar känsliga personuppgifter när du gör din ansökan, är ditt samtycke grunden för vår behandling av de känsliga uppgifterna.

Så länge behandlar vi uppgifterna

Om vi avslår din ansökan om stipendium raderas din ansökan efter sex månader. Om du beviljas stipendium raderas din ansökan efter tre år.
Särskilt om bidrag/lån för mindre och medelstora jordbrukare m. fl.

Personuppgiftsansvarig

Det är Adolf Lindgrens stiftelse (org. nr. 875000–0096) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar när du söker bidrag eller lån till jordbrukare m.fl.

Ändamålen med, och grunden för, behandlingen

För att söka bidrag eller lån behöver du uppge namn och personnummer. Du behöver också lämna in ett personbevis, specifikationer till inkomstdeklaration, registreringsbevis och djurprövningstillstånd.

När du ansöker har vi ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter, eftersom vi behöver dem för att ta ställning till om du ska beviljas bidrag eller lån. Om du själv lämnar känsliga personuppgifter i samband med din ansökan, är det ditt samtycke som är grunden för vår behandling. Om du är medsökande har vi ett berättigat intresse av att behandla även dina uppgifter, och vi behandlar dem på samma sätt som den sökandes uppgifter.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter, och vill dra tillbaka din ansökan, kommer vi att radera dina uppgifter på din begäran. Om du beviljas ett lån kommer vi att vara tvungna att behandla dina personuppgifter, eftersom de är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtalet med dig.

Vi använder bara dina uppgifter för att ta ställning till om du ska beviljas bidrag eller lån och, om du beviljas bidrag eller lån, för att administrera utbetalning och återbetalning eller driva berättigade krav.

Så länge behandlar vi uppgifterna

Om du beviljas ett lån behandlar vi dina uppgifter tills lånet är helt återbetalt. Om du beviljas bidrag sparar vi dina uppgifter i fem år. Om du får ett beslut om avslag, sparar vi uppgifterna i två år. Om du är medsökande sparar vi dina uppgifter lika länge som den sökandes uppgifter.
Särskilt om bidrag till allmännyttig verksamhet

Personuppgiftsansvarig

Det är Adolf Lindgrens stiftelse (org. nr. 575000–0096) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar, eller som någon annan lämnar om dig, när du eller din organisation söker bidrag till allmännyttig verksamhet.

Ändamålen med, och grunden för, behandlingen

För att söka bidrag till allmännyttig verksamhet behöver du, eller din organisation, uppge kontaktuppgifter till en kontaktperson. Den sökande kan också själv välja att uppge ytterligare personuppgifter i den skriftliga ansökan.

Vi behandlar kontaktuppgifterna eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna komma i kontakt med den sökande när vi tagit ställning till ansökan, och för att kunna administrera eventuell utbetalning av bidrag. Vi behandlar bara uppgifterna i det syftet.

Om du meddelar att du inte längre ska vara registrerad som kontaktperson, kommer vi att radera dina uppgifter.

Så länge behandlar vi uppgifterna

Uppgifterna raderas efter fem år från ansökan, under förutsättning att vi inte dessförinnan får meddelande om att kontaktuppgifterna ska raderas.
Till dig som sökt understöd, eller som har intygat den sökandes uppgivna levnadsförhållanden

Personuppgiftsansvarig

Det är Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande (org.nr. 875001–1838) som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar när du söker understöd, eller som du lämnar när du intygar den sökandes uppgivna levnadsförhållanden.

Ändamålen med, och grunden för, behandlingen

När du söker understöd behandlar vi de uppgifter som du själv lämnar i din ansökan. Det är exempelvis uppgifter om ditt namn, din adress, din bank och dina ekonomiska förhållanden. Vi behandlar uppgifterna för att kunna ta ställning till om dina levnadsförhållanden är sådana att du kan tilldelas understöd från Adolf Lindgrens stiftelse.

I samband med att du ansöker om understöd behöver du skriva under en särskild samtyckesblankett för att vi ska kunna behandla dina uppgifter. Om du har en medsökande eller make/maka/sambo, behöver även den personen skriva under samtyckesblanketten. Du och din medsökande kan när som helst återkalla ert samtycke. Vi kommer då omedelbart att radera era uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke under tiden som du får understöd, innebär det att du inte längre kan få understöd, eftersom uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna betala ut understöd till dig.

Du som intygar den sökandes uppgivna levnadsförhållanden behöver inte skriva under en samtyckesblankett, eftersom du inte lämnar några känsliga personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter på den grunden att vi har ett berättigat intresse av behandlingen. Vi behöver nämligen dina personuppgifter för att kunna säkerställa att understöd tilldelas personer som verkligen behöver det.

Så länge behandlar vi uppgifterna

När du ansökt om understöd behandlar vi uppgifterna fram till dess att vi fattar ett beslut om du ska tilldelas understöd eller inte. Om du tilldelas understöd sparar vi dina uppgifter så länge som du får understöd. Därefter raderas dina uppgifter inom tre år. Om du inte tilldelas understöd raderar vi dina uppgifter inom sex månader. Om du intygar den sökandes levnadsförhållanden, behandlas dina uppgifter under samma tid som den sökandes uppgifter behandlas.

Vilka som tar del av dina uppgifter

Vi tar hjälp av utomstående som granskar och bedömer ansökningar om understöd. Ansökan kommer därför att lämnas ut till en av våra granskare för bedömning av om du, eller den vars levnadsförhållanden du intygar, ska tilldelas understöd eller inte.

Den som granskar ansökan är bunden av avtal som innebär att granskaren bara får ta del av uppgifterna i syfte att göra en bedömning av ansökan. Granskaren är alltid bunden av sekretess och får inte lämna din information vidare.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära tillgång till uppgifterna (registerutdrag) och rättelse eller radering av uppgifterna. Du kan också begära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen, eller begära att dina uppgifter ska flyttas till någon annan. Om du anser att vår behandling strider mot Dataskyddsförordningen kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.