Studerande

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande.
 • Stipendium kan ej sökas för studier på årskurs 1 på gymnasiet.
 • Stipendium kan ej sökas för årskurs 1 på universitet om man inte har tidigare universitetspoäng.
 • Den sökande skall vara född i och bosatt i Örebro län eller folkbokförd i länet sedan minst fem år.
 • Även sökande som studerar utanför länet betraktas som behörig, under förutsättning att flytten från länet beror på fortsatta studier.
 • Den sökande får inte vara fyllda 30 år vid ansökningstillfället.
 • Stipendium ges ej till doktorander/forskare.
 • Den sökande får ej ha förmögenhet och inkomst överstigande 4 basbelopp.
 • Studierna skall avse heltidsstudier under minst 1 termin.
 • Beslut meddelas per e-post i november.

Ansökningstid

Ansökningstid för studier under läsåret 2019/2020 går ut fredag 16 augusti 2019 klockan 24.00. Det digitala ansökningsformuläret kommer finnas på hemsidan från och med den 16 juli.


Ansökningsblankett

För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas.Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med förälders eller en bekants e-postadress.

Till ansökan skall antagningsbesked bifogas om man ska börja en ny utbildning. Du som går på gymnasiet skall bifoga en individuell studieplan eller utdrag ur betygskatalogen där även resultat från vårterminen ingår. Har du gått ut gymnasiet ska slutbetyg bifogas.

Du som studerar på eftergymnasial nivå ska bifoga samtliga betyg/resultat som du har, även slutbetyg från gymnasiet.
På alla betyg/resultat ska det framgå namn, personnummer och vilken skola det avser.

Skicka även med betyg/resultat som bekräftar pågående utbildning.

Bifoga personbevis för Fondansökan/stipendium. Om det inte framgår av personbeviset att Du varit folkbokförd i länet sedan minst 5 år måste Du ringa folkbokföringen och be om din adresshistorik daterat fem år bakåt i tiden och bifoga som pdf.


Ansökningsguide

Här får Du information om de olika stegen till att söka stipendium hos oss. Läs dessa instruktioner innan Du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en  ansökan. Vi är tacksamma om Du läser igenom denna ansökningsguide innan Du tar kontakt  med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande
Du söker stipendium i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommit in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar under endast en ansökningsperiod per läsår.

Hur sker urvalet?
Stipendium beviljas efter en samlad bedömning av den sökande, där bla hänsyn tas till studieprestation (betyg, studieresultat och studietakt ).

Förbered Din ansökan

Du sparar tid och möda om Du har allt material redo när Du gör din ansökan Ha följande information redo:

 • Antagningsbesked i PDF-format om Du ska börja en ny utbildning.
 • Betyg/studieintyg  i PDF-format.
 • Personbevis i PDF-format och ev. adresshistorik
 • En berättelse om dig själv.

Om Du har fler frågor

Har Du frågor som rör din ansökans innehåll är Du välkommen att kontakta stiftelsen via e-post: info@adolflindgren.se

Lämna in din ansökan

Skapa konto
Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost. Titta så det inte har hamnat där.

Ny ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett.Du kan när som helst avbryta din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig.Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan måste du kontakta stiftelsen via e-post.Stiftelsen kan återlämna ansökan till dig för komplettering.Glöm inte att i tid skicka in din reviderade ansökan.

Beslutsprocess
Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Stiftelsen kommer inte att kontakta dig om något är oklart i din ansökan.
OBS! Beslut meddelas per e-post i november.

Utslag
Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljade bidrag
Utbetalning sker till det bankkonto du registrerat hos CSN.

Avslag på ansökan
Stiftelsens beslut i stipendiefrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av stipendium lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.