Adolf Lindgrens jordbrukspris

Adolf Lindgrens jordbrukspris

Årets inspiratör inom hållbarhet och innovation

Ansökningsperiod 1 april-31 maj 2024 

I enlighet med stiftelsens stadgar att belöna utmärkta prestationer inom yrket har ett årligt pris för utmärkta prestationer inom jordbruk instiftats och kommer att årligen  tilldelas en jordbrukare som genomfört ett projekt som främjar hållbarhet och eller innovation.

Ansökan har inget att göra med jordbrukarbidraget, det är en separat ansökningsprocess och du kan ansöka oavsett om du sökt bidrag för jordbrukare eller inte. Den bygger på samma grundkriterier, i enlighet med stadgarna, som för jordbrukarbidraget men med en särskild inriktning mot innovation och hållbarhet med utgångspunkt i de globala målen, Agenda 2030.

Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd: 1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse.

Ansökan

Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en “Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Om du skapat ett inlogg via min sida och har påbörjat en ansökan och vill redigera den så behöver du logga in via min sida och gå till påbörjade ansökningar. Om du påbörjat en ansökan och sparat den genom att klicka på ”stäng” längst ner till höger, kan du när som helst logga in via din sida och redigera en påbörjad ansökan.

Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

Ny ansökan
Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Om du inte påbörjat en ansökan sedan tidigare kan du klicka direkt på knappen Ansök här för att komma till ansökan.

Du kan när som helst klicka på ”Stäng (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare via min sida för att färdigställa den.

Dokument och intyg
Till ansökan ska bifogas personbevis, både på den sökande och på dennes sambo/partner/företagskompanjon om sådan finns. Bifoga även registreringsbevis. Om företaget är registrerat hos Bolagsverket hämtar man det där. För enskilda firmor som inte är registrerade hos Bolagsverket skicka med ett registreringsbevis från Skatteverket. Bifoga din senaste inkomstdeklaration. Vi önskar även ta del av årsredovisning för de två senaste åren i ditt företag. Om du inte är skyldig att upprätta årsredovisning, bifogar du istället de senaste två årens fastställda resultat-och balansräkning.

I ansökan får du även fylla i fält om dig själv, eventuell medsökande och din verksamhet. För Adolf Lindgrens jordbrukspris får du även motivera på vilket sätt ditt projekt uppfyller de två målområdena hållbarhet och innovation.

Lämna in ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den, detta gör du genom att klicka på knappen ”stäng” nere i högra hörnet av webbläsaren. När du är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Beslut och besked

Vi kommer att handlägga ansökningar när ansökningsperioden stängt. Efter sommaren kommer beslut att tas och vi kommer att kontakta sökanden för mer information.

Vem kan söka?

 • Du som är mindre eller medelstor jordbrukare i Örebro län.
 • Uppfyller grundkriterierna i enlighet med våra stadgar.
 • Du som genomfört ett projekt som på något sätt främjar Innovation och eller hållbarhet.

Med utgångspunkt i ovanstående huvudområden samt fem utvalda mål av FN’S Globala mål, Agenda 2030, får du som sökande motivera och beskriva hur projektet eller satsningen uppfyller eller främjar ett eller flera av dessa hållbarhetsmål. I ansökningsformuläret kommer du att få fylla i grundläggande information likt jordbrukarbidragets ansökningsformulär men även motivera hur projektet bidragit till Innovation och hållbarhet och dess effekter.

Du som sökande behöver uppfylla några grundkriterier för att kunna ansöka om Adolf Lindgrens jordbrukspris.

 • Vara en mindre eller medelstor jordbrukare med max 300 hektar.
 • För att vara behörig ska den sökande bo och verka i Örebro Län.
 • Verksamhetens huvudsakliga inriktning ska vara jordbruk med dess binäringar.
 • Binäringar ska ha en direkt koppling till nyttjande av gårdens resurser.
 • Verksamheten ska vara momsregistrerad och drivas med vinstintresse.
 • Projektet behöver vara utfört för att vi ska kunna utvärdera projektet.
 • Bidrag ges inte till start av ny verksamhet (Undantag kan göras vid generationsskiften).
 • Bidrag ges inte till verksamhet som anses vara hobbyverksamhet
 • Bidrag kan sökas på nytt tidigast efter 3 år. Gäller för de som tidigare beviljats bidrag.

Vad avser målområdena innovation och hållbarhet?

Innovation Nytänkande som skapar bättre förutsättningar för företagande såsom digitalisering, ny teknik, nya arbetsmetoder, nya produkter eller tjänster. Innovationen ska vara realiserad och kunna utvärderas. Den ska inte vara på idéstadiet.

 

Hållbarhet– Nya arbetsmetoder, produkter, tjänster som bidrar till ett mera hållbart företagande och samhälle. Det kan vara socialt, ekonomiskt eller inom miljö och hållbarhet. Det sociala kan vara t.ex. samarbete eller annat som bidrar till människor i lokalsamhället. Ekonomiskt kan det vara projekt som bidrar till högre långsiktig lönsamhet. Inom miljö kan det vara projekt som minskar miljö-och klimatpåverkan.

FN:S globala mål – Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling och bygger på tre centrala dimensioner, den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa mål består av olika utmaningar globalt, nationellt och lokalt där vi alla kan vara med och bidra till en hållbar värld. Tillsammans kan vi sträva efter en hållbar framtid och det genom olika insatser. Nu kan du vara med och bidra genom att säkerställa en hållbar konsumtion, produktion och utveckling inom jordbruket.


Med utgångspunkt i 5 av dessa 17 mål får du som sökande beskriva och motivera hur din investering eller ditt projekt bidragit till ett eller flera av dessa mål. Ansökningsformuläret baseras på samma grundkriterier som jordbrukarbidraget men med en egen projektbeskrivning och motivering för de två huvudområdena hållbarhet och innovation. I ansökningsformuläret får du även beskriva på  på vilket sätt du som sökande uppfyller ett eller flera av nedanstående hållbarhetsmål.

Mål 2- Ingen hunger

Delmål: Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla, fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter, hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder samt bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen.

Exempel på projekt: Projekt som avser att förbättra produktionen av mat genom hela förädlingskedjan.

Mål 7- Hållbar energi för alla

Delmål: Handlar om att öka andelen förnybar energi i världen och fördubbla ökningen av energieffektivitet genom olika insatser för en hållbar energi för alla.

Exempel på projekt: Energieffektiviseringar, nya energikällor och    nya metoder för att utvinna energi.

Mål 8- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, förbättra resurseffektiviteten i produktion och konsumtion, skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla samt att främja gynnsam och hållbar turism.

Exempel på projekt: Se texten under delmål men det kan även vara samarbeten lokalt eller mellan olika aktörer.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Delmål: Hållbar förvaltning och användning av naturresurser, halvera matsvinnet i världen, ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och minska mängden avfall markant.

Exempel på projekt: Hållbarhetsinsatser i hela livsmedelskedjan

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål: Bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten, främja hållbart skogsbruk och skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Exempel på projekt: Skydd för hotade växter och djur, insatser för ett rikt odlingslandskap och ett aktivt jordbruk.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.