Allmännyttig verksamhet

ALLMÄNNYTTIG VERKSAMHET

 

Stiftelsens riktlinjer för allmännyttig verksamhet har uppdaterats inför 2023.  Allmännyttig verksamhet avser projekt som kommer så många länsbor till glädje som möjligt och främjar något/några av följande allmännyttiga ändamål:

 • Barn och unga
 • Kultur
 • Idrott
 • Utbildning och Vetenskap
 • Historia
 • Social hjälpverksamhet
 • Miljövård

 

 

Ur stiftelsens stadgar:

Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;

2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Allmänt om bidraget

Bidrag ges till projekt som:

 • Främjar något eller några av de allmännyttiga ändamålen.
 • Kommer så många länsbor till glädje som möjligt.
 • Har ett allmännyttigt syfte d.v.s är av samhällelig natur och bidrar till att fortlöpa och förbättra de grundläggande värderingar som finns i samhället.
 • Är i en genomförandefas för att vi ska kunna bedöma allmännyttan i projektet. Förstudier kan vi därav inte ge bidrag till.
 • Avser en satsning som ligger utanför organisationens löpande drift.
 • Avser en utåtriktad aktivitet.

Övriga riktlinjer

 • Man kan söka bidrag 1 gång per år
 • Bidrag lämnas högst 3 år i följd men ett år i taget.
 • Prioritet kan ges till sökande som sökt bidrag från flera bidragsgivare och till de som har en egen insats.
 • Bidrag betalas ut efter att projektet är slutfört och sökande inkommit med ekonomisk redovisning och projektrapport.
 • Det finns inget max tak för bidragssumman. Det beror helt på projektets omfattning.
 • Vi ger inte bidrag till offentlig verksamhet, privatpersoner eller företag med vinstintresse.
 • Vi lämnar inte bidrag till böcker, resor, medieproduktion, inventarier eller byggnationer då dessa inte riktar sig mot en allmänhet och kan gynna enskilda personer.
 • Vi lämnar inte bidrag till organisationers löpande driftskostnader som till exempel löner, lokalkostnader eller kontorskostnader.
 • Stiftelsen ger inte bidrag till renodlade politiska eller religiösa ändamål.
 • Stiftelsen ger inte bidrag till offentliga tillställningar som till exempel festivaler, jubileum eller marknader.
 • För Idrottsföreningar ger vi inte bidrag till ordinarie verksamhet som till exempel träningar, tävlingar, cuper, elitsatsningar eller ordinarie tränarutbildningar.

Vem kan söka bidrag?

Föreningar och organisationer som inte har ett vinstsyfte, det vill säga:

 • Ideella föreningar
 • Stiftelser
 • Trossamfund

Föreningen behöver ha sitt säte i Örebro Län och projektet ska utföras i Örebro län.

Ansökningar behandlas löpande under året. Ansökan behöver vara oss tillhanda senast två veckor innan nästkommande styrelsemöte för att kunna behandlas på nästkommande möte.

artem-kniaz-DqgMHzeio7g-unsplash

ANSÖKAN

Följande datum gäller som sista ansökningsdag under 2024 om du vill att ansökan ska behandlas på nästkommande styrelsemöte som är ca 2-3 veckor efter. 
 • 5 februari
 • 1 apr
 • 13 maj
 • 26 aug
 • 30 sep
 • 11 nov

Meddelande om beslut
Beslut meddelas till den e-postadress om angivits i ansökan i anslutning till styrelsemötet. Svar skickas både till de som beviljats och de som inte beviljats bidrag.
Utbetalning av bidraget sker efter att ekonomisk redovisning och redovisning av projektets utfall har skickats in till stiftelsen. Stiftelsens beslut om bidrag kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beslut.

Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

Ny ansökan
Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Lämna in ansökan

När du är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i ansökan. Du kan nu gå tillbaka till min sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.