Jordbrukarbidrag

JORDBRUKARBIDRAG

Ur stiftelsens stadgar:
Stiftelsen har till ändamål att efter de närmare bestämmelser, som nedan anges, lämna understöd:
1) till utövare av mindre och medelstora jordbruk fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara, dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp, understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;
2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Ansökan

Skapa konto i vårt ansökningssystem

Så skapar du konto 
Det första du skall göra är att skapa ett konto. När kontot är skapat kommer du att få en “Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du fått ett verifieringsmail , där du ska verifiera din mailadress. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i skräpposten. Titta så det inte har hamnat där om du inte hittar det i din inkorg.

Om du påbörjat en ansökan eller redan har ett konto går du in via min sida och redigerar din påbörjade ansökan.

Ny ansökan
Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Stäng (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Ansökningsperioden för 2024 är den 1 februari-29 februari. Ansökningsperioden för 2024 är nu stängd. Vi handlägger för närvarandet alla ansökningar och återkommer till er sökande så snart beslut är fattat. 

Lämna in ansökan
Fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan avbryta och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den. När du är klar klickar du på ”Lämna in ansökan”. När du lämnat in kan du inte ändra något i din ansökan. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in.

Allmänt om bidrag till Jordbrukare

Inför ansökningsperioden 2022 har riktlinjerna för bidrag till Jordbrukare uppdaterats. Bidraget betalas ut en gång per år och ansökningstiden brukar normalt vara i februari. Bidragssumman är för närvarande max 100 000 kr. Den sökandes egeninsats ska vara minst 25 % av den beräknade totalkostnaden.
Inkomna ansökningar behandlas löpande och beslut fattas av styrelsen.

Exempel på investeringar som man kan söka bidrag för är:

 • Uppförande av ändamålsenliga ekonomibyggnader
 • Inköp av avelsdjur
 • Inköp av maskiner, redskap, utsäde o.d.
 • Utförande av nyodling eller åtgärder som förbättrar jord, bete eller markförhållanden
 • Åtgärder som främjar fiske, hemslöjd, höns- och biskötsel samt fruktodling och annan trädgårdsodling.

Vem kan söka?

 • Mindre och medelstora jordbrukare med max 300 hektar.
 • För att vara behörig ska den sökande bo och verka i Örebro Län.
 • Verksamhetens huvudsakliga inriktning ska vara jordbruk med dess binäringar.
 • Binäringar ska ha en direkt koppling till nyttjande av gårdens resurser.
 • Verksamheten ska vara momsregistrerad och drivas med vinstintresse.
 • Bidrag ges till produktiva förbättringar och/eller rationaliseringar av rörelsen.
 • Projektet ska utföras inom en treårsperiod. Perioden omfattar ansökningsåret samt året innan och efter ansökningsåret.
 • Bidrag ges inte till start av ny verksamhet (Undantag kan göras vid generationsskiften).
 • Bidrag ges inte till verksamhet som anses vara hobbyverksamhet
 • Bidrag kan sökas på nytt tidigast efter 3 år. Gäller för de som tidigare beviljats bidrag.

Dokumentation och beslut

Dokument och intyg
Till ansökan ska bifogas personbevis, både på den sökande och på dennes sambo/partner/företagskompanjon om sådan finns. Bifoga även registreringsbevis. Om företaget är registrerat hos Bolagsverket hämtar man det där. För enskilda firmor som inte är registrerade hos Bolagsverket skicka med ett registreringsbevis från Skatteverket. Bifoga din senaste inkomstdeklaration. Vi önskar även ta del av årsredovisning för de två senaste åren i ditt företag. Om du inte är skyldig att upprätta årsredovisning, bifogar du istället de senaste två årens fastställda resultat-och balansräkning.

I ansökan gör du också en  beskrivning av dig själv och din verksamhet och det projekt du söker bidrag för.

Meddelande om beslut
Beslut fattas av styrelsen och meddelas via den mailadress som du angett i din ansökan. Svar skickas till både de som beviljats och till de som inte beviljats bidrag.

Utbetalning och återrapportering

Bidraget betalas ut efter att den sökande inkommit med fakturaunderlag eller kvitton. Vi önskar även ta del av transaktionsunderlag/bankutdrag som styrker betalningen. Det går bra att ladda upp detta direkt via din sida i ansökningssystemet eller mejla till info@adolflindgren.se. Om du tänkt att finansiera din investeringen eller projektet med leasing eller lån när du beviljats bidrag, får du vänligen kontakta oss för information om hur vi går tillväga med utbetalning av bidraget.

Vi finns även tillgängliga på mejl eller telefon för frågor eller funderingar som dyker upp. Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Vi har tyvärr inte möjlighet att lämna motivering till beviljning eller avslag.

Vanliga frågor och svar
Hur ansöker jag om bidrag?

Ansökningsprocessen för jordbrukarbidraget är digital. Du går in via länken ovan när ansökningsperioden öppnat och skapar ett konto via min sida. Sedan fyller du i ansökningsblanketten digitalt och bifogar de filer vi önskar ta del av direkt i ansökan. Om du har frågor eller funderingar kring ansökningsprocessen eller övriga frågor är du välkommen att höra av dig till oss på info@adolflindgren.se

Hur ser jag min påbörjade ansökan?

Du finner påbörjade ansökningar via min sida. 

Fram till att du skickar in din ansökan kan du under hela ansökningsperioden gå in och redigera i din ansökan. Det gör du genom att fylla i den information du önskar spara, i ett/flera steg av ansökan, och sedan klickar du på knappen ”stäng” nere i högra hörnet. Genom att stänga spar du ansökan tills vidare och kan gå in och redigera i efterhand. Är ni flera som går in och redigerar i ansökan är det viktigt att ni inte är inloggade samtidigt och försöker spara/fylla i information eller skicka in ansökan.

Om jag blivit beviljad bidrag, när kan jag söka igen?

Om du har blivit beviljad bidrag kan du som tidigast söka igen om 3 år.

Varför behöver jag bo och verka i Örebro län?

Du behöver vara bosatt och bedriva din jordbruksverksamhet inom Örebro län för att uppfylla kriterierna för att söka i enlighet med våra stadgar. Vi ger endast bidrag till jordbrukare inom Örebro län.

Kan jag ansöka om bidrag och Adolf Lindgrens jordbrukspris under samma år?

Det går jättebra att ansöka om jordbruksbidraget och skicka in en ansökan till Adolf Lindgrens jordbrukspris då de är skilda ansökningsprocesser.

Hur gör jag för att få mitt bidrag utbetalt?

Vi beviljar dig med förbehåll vilket innebär att vi gör utbetalning av bidraget först när du har kvitton och transaktionsunderlag på att den beviljade summan och en kontantinsats på 25 % är betald. Om du tänkt finansiera inköpet eller investeringen med leasing eller lån får du gärna kontakta oss. Vi behöver se att kontantinsatsen täcker det beviljade beloppet och en kontantinsats för att kunna utbetala bidraget till dig och säkerställa att det går till investeringen du sökte för.

Finns det någon åldersgräns för mig som sökande?

Det finns ingen åldersgräns för sökande. Mindre och medelstora jordbrukare i Örebro län är varmt välkommen att skicka in en ansökan!

Hur går jag tillväga när jag blivit beviljad bidrag?

När du blivit beviljad bidrag får du ett besked om detta via mejl. När du sedan har utfört ditt projekt får du inkomma med återrapportering till oss för att vi ska kunna dela ut bidraget. Utbetalning av bidraget sker således först när vi mottagit återrapportering från dig som sökande, det går bra att skicka in detta till info@adolflindgren.se eller ladda upp via din sida i ansökningssystemet och funktionen rapporter. Vi önskar ta del av fakturor, kvitton och transaktionsunderlag från banken för att säkerställa att projektet är utfört och slutbetalt.

Hur fungerar det med projektet, kan det vara påbörjat eller inte?

För att ansöka om bidrag till jordbrukare ska du ansöka utifrån ett projekt som utförs inom en treårsperiod. För att kunna ansöka om bidrag till jordbrukare ska du ha gjort en investering eller utfört/kommer att utföra ett projekt i din verksamhet under en period som omfattar ansökningsåret när du söker om bidrag, året innan eller ett år efter ansökningsåret. Tidigare har jordbrukare inte kunnat söka för ett påbörjat projekt, detta är reviderat och uppdaterat under 2021/2022 för att nå ut till så många små-och medelstora jordbrukare i länet som möjligt.

Begin typing your search above and press return to search.
Select Your Style

You can choose the color for yourself in the theme settings, сolors are shown for an example.