Jordbrukare

Att ansöka om bidrag för mindre och medelstora jordbrukare m. fl.

Här får du information om de olika stegen till att söka bidrag hos oss. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Ansökan finns tillgänglig from 28 januari 2019.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.

Sista ansökningsdag är torsdag 28 februari 2019


1. Avgränsningar för bidragen

Vem kan söka - Behörighetskrav

 • För att vara behörig att söka skall den sökande bo och verka i Örebro län.
 • Bidrag kan endast ges till mindre och medelstora jordbrukare samt andra jämförbara näringsidkare.
 • Ansökan skall avse produktiva förbättringar och/eller rationaliseringar av rörelsen.
 • Bidrag ges inte till redan påbörjade eller redan gjorda investeringar.
 • Bidrag ges inte till start av ny verksamhet.
 • Bidrag skall tas ut senast året efter det år som medel beviljades.
 • Bidrag kan sökas på nytt tidigast efter 3 år.

Bidrag lämnas inte för inköp av jordbruksfastighet eller annan fastighet utan skall avse sådana produktiva åtgärder, som;

uppförande av ändamålsenliga ekonomibyggnader, inköp av avelsdjur, maskiner, redskap, utsäde o.d, utförande av nyodlings-, jordförbättrings-, betesförbättrings- eller täckdikningsföretag eller annat därmed jämförligt även som åtgärder till främjandet av fiske, hemslöjd, höns- och biskötsel samt fruktodling och annan trädgårdsodling.

Bidrag ges med högst 100.000 kr. Den sökande måste själv stå för minst 25% av beräknad totalkostnad.


2. Förbered din ansökan

Du sparar tid och möda om du har allt material redo när du gör din ansökan.
Ha följande information redo:

 • Personbevis
 • Specifikationer till inkomstdeklaration. (Finns bifogad senaste deklarationsblankett, som sammanställning på sista sidan.)
 • Registreringsbevis
 • Eventuellt djurprövningstillstånd

Om du har fler frågorHar du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen på telefon 019-611 86 44, mån-fre 8:00-12:00 eller via mail info@adolflindgren.se.


3. Lämna in din ansökan

Skapa konto
Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken "Min sida". Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar och även de organisationer du skapat och eventuellt lämnat in ansökningar för.

Ny ansökan
Välj "Ny ansökan" och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på "Avsluta (spara)" för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du sedan är klar klickar du på "Lämna in". Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

Att tänka på
Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva projektbeskrivningen i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.


4. Beslutsprocess

Beslutet meddelas i slutet av april/början av maj.